Hofsnog.dk
Oktober 2008.
Omlæg operationen i Afghanistan. Kronik i Politiken. Argumenterer for at civil indsats skal gentænkes - og for at det skal ske nu. Kroniken peger endvidere på, at diskussionen om NGO'ers deltagelse i tidens krigsførelse er irrelevant på den korte bane.
Maj 2009.
Soldater i politik.
Interview i Weekendavisen på baggrund af DIIS-rapport om situationen i Helmand, Afghanistan.
August 2008.
Samtænkning af militær og civil indsats – stof til eftertanke.
Artikel i Militært Tidsskrift.
Artiklen opstiller bl.a. tre muligheder for løsning af civile opgaver; en militær, en statslig civil og en privat.
- stilstand er tilbagegang
Berlingske 23/8-2015: Der er ikke krig i DK. Om lederskab og kunsten at reducere et terrorberedskab. Kommentar i

Efter angrebet på Krudttånden
Juni 2006.
Samtænkning - modstand og muligheder.
Rapport udarbejdet for Dansk Institut for Internationale Studier. Rapporten præsenterer den militære og civile modstand mod samvirke, hvorefter den, på baggrund af en analyse af tidens interventioner, opstiller fem krav til samtænkning af militær og civil indsats.
Maj 2006
Opstil et slutmål i Irak. Kommentar i Politiken i forbindelse med forslag om at flytte styrker fra Irak til Darfur.
Juni 2013
Ræson Medier genoptrykker artiklen "Tanker om en dansk strategi for Helmand, Afghanistan" i Danske Krige - Udvalgte artikler fra Ræson 2002 til 2013. Læs den her på siden under 2008.

Artiklen er oprindelig trykt i Ræson nr. 01/08. Pointer blandt flere: DK MIL styrker vil være i Afghanistan efter 2012; vi kan ikke nøjes med at dræbe talebanere, der skal civil indsats til; hvor demokratisk kan Afghanistan egentlig blive; der skal være flere rådgivere - især civile, men også CIMIC bør professionaliseres; militære og civile chefer skal kunne stilles til ansvar for deres indsats; Hjemmeværnet eller private danske sikkerhedsfirmaer er begge mulige alternativer for beskyttelse af civile; der bør opstilles en fast stab i Danmark til at udvikle et egentligt dansk koncept for Danmarks fremtidige indsættelse af militære og civile midler.
December 2007. Hvordan opnår vi langvarig stabilitet. Kommentar i Weekendavisen. Spørgsmål: Kan Danmark bidrage til hurtigere, bedre og mere varige løsninger, hvis det er muligt at udsende embedsmænd, beskyttet af soldater, i stedet for at soldaterne – som i dag – efter bedste evne må agere civile eksperter?
Svar: Ja!
Februar 2006.
Der er farligt i Afghanistan. Kommentar i Politiken til debatten om farligheden af at udsende danske styrker til Afghanistan, og betydningen af om de skal afbrænde opiumsmarker eller ej.
December 2005.
Their rightful place in Western wars. A Danish military perspective on the role of NGOs.
Kommentar i Development Today: Total destruction and rebuilding are no longer an option in modern contemporary warfare. In Western wars since Kuwait (1991), the military battle is easily won. In the crucial and difficult transition phase that follows, NGOs play a key role in winning hearts and minds of local populations. This calls for a new kind of politico-military thinking where post-war planning shapes the war-planning and not the other way around. Also the role of the Red Cross will have to be reconsidered.
Maj 2006
Hjemmeværnet kan bruges i Irak. Kommentar i Berlingske Tidende. Overskriften har Berlingske valgt, budskabet er, at hvis ikke Hjemmeværnet seriøst bliver en del den igangværende samtænkning af militære og civile opgaver, så kan det lige så godt lukkes. Alternativt bør forsvaret, politiet og beredskabet gives et decideret ansvar for udnyttelsen af frivillighed.
Marts 2006.
Hommel, Flach og krigens tåge. Kronik i Information. Ikke alle overtrædelser af militære bestemmelser eller internationale konventioner bør pr. automatik overdrages til Forsvarets Auditørkorps. For så risikerer Danmark at få et handlingslammet forsvar, der fokuserer på ikke at gøre noget forkert snarere end på at løse den opgave, som det er sendt i krig for at løse.
Marts 2006.
Ude af proportion. Læserbrev i Berlingske der sammenligner den danske regerings holdning til, at tilhængere af en undersøgelse af Muhammedsagen "går ekstremisternes ærinde" med George W. Bush "either you're with us or with the terrorist" tale i 2001.
Februar 2006.
Det er ikke soldaterne, der kan vinde freden. Kommentar i Politiken der argumenterer for at tidens fredsskabelse ikke bør handle så meget om ny uddannelse af soldater, men om behovet for at udsende civile eksperter.
Februar 2005.
Kommentar i Berlingske Tidende til artikel, der taler for, at de militære CIMIC-enheder skulle styres af civile. Forslaget afvises med baggrund i formålet med dels CIMIC og dels militær tilstedeværelse i konfliktområder.
Januar 2005.
Radiointerview på P1 om primært USA militære rolle i Irak og et bud på nogle af årsagerne til den ustabile situation i Irak, og på hvad der skal til for at ændre den.
November 2005.
Ekstraordinært valg. Kommentar i Berlingske Tidende, der anfægter en fremtidig brug af internetafstemninger som alternativ til de klassiske afstemningesteder. Som løftestang anvendes Winston Churchills tanker om behovet for at markere ekstraordinære politiske begivenheder.
Oktober 2005.
Quick Reaction.
Kommentar i Defense News vedrørende udsigten til, at USA vil prioritere tunge og mere pansrede styrker og i mindre grad hurtige reaktionsstyrker.
Oktober 2005.
Den Store Gevinst.
Hvorfor slutdatoer i moderne krigsførelse ikke giver mening.
Kommentar i Weekendavisen der imødegår argumentet om, at diskussionen om en slutdato for den danske militære indsats i Irak er at gå oprørernes ærinde. Ønsket om at opstille en dato for en tilbagetrækning fra Irak peger nemlig i sig selv på en manglende forståelse af forskellen mellem at vinde en krig og anvendelsen af militære midler til at skabe den bæredygtige udvikling, der på sigt kan føre til demokrati.
Oktober 2005.
Hvorfor samtænkning af militær og civil indsats er kommet for at blive.
Brief udarbejdet for Dansk Institut for Internationale Studier. Briefet affødte nedenstående kommentarer.
Oktober 2005.
Hvorfor samtænkning af militær og civil indsats er nødvendig i felten.
Brief udarbejdet for Dansk Institut for Internationale Studier. Briefet affødte nedenstående kommentarer.
2004.
Radiointerview om Private Military Companies.
P.t. i uorden.
Juni 2006 (link pt. inaktivt)
Samtænkning skal skabe varig fred.
Interview til Forsvarsfokus nr. 10, 2006 (s. 4-6) sammen med lektor Peter Viggo Jakobsen. Pointe: Et bedre samspil mellem civile og militære instrumenter er nødvendigt, hvis der skal findes varige løsninger på voldelige konflikter. Men tankerne om nye roller kræver tilvænning i de organisationer, der løser opgaverne i marken.
December 2004.
Opgiv uafhængigheden. Kronik i Weekendavisen.
Hvis ikke de humanitære organisationer bliver mere villige til at arbejde hånd i hånd med militære styrker, vil den nødvendige indsats blive udført af private, profitorienterede selskaber. Det bliver dyrere.
Samtænkning duer ikke.
Kommentar til DIIS brief af Jørgen Harboe i U-landsnyt.
Juni 2004.
Er der plads til dogmer i fremtidens krisestyring?
(Dårlig kopi uden grafik. Pdf af original er på vej).
Krig er u-landshjælp
Kommentar til DIIS brief af Jørgen Dragsdahl i information og CS-bladet.
November 2007.
Send flere bureaukrater.
Kommentar i Weekendavisen.
Det er ikke kun Taleban, der er fjenden. Fraværet af en markant og effektiv civil indsats for genopbygning og socioøkonomisk fremgang kan medføre, at den militære indsats viser sig forgæves.
Juni 2007.
Talebandræbere kommer til kort.
Kommentar i Weekendavisen.
Hvis NGO'er eller internationale organisationer ikke kan hjælpe i krig, må regeringerne selv stille den nødvendige, civile kapacitet til rådighed. Det kunne være ved at udlicitere opgaverne til private firmaer, eller ved, som noget nyt, at opstille et egentligt, statsligt beredskab.
September 2006.
Udsendelseslængder.
Kommentar i Politiken vedrørende længden af udsendelser for militært personel. Pointe: For kort udsendelseslængde kan føre til at opgaven ikke kan løses, hvilket forlænger den samlede indsættelse af danske styrker. Dette gælder særligt for personel i stabe og andet nøglepersonel.
@
Juni 2013
Forsvarskommandoen
Kommentar i Berlingske der advarer mod en for krigerisk retorik mellem politikere og Forsvaret forud for ændringerne af forsvarets strukturer.
Hofsnog.dk
Juni 2013
Ræson 14 - Kravet til den næste krig
At være med i fremtidens krig kræver evnen til at kunne udsende militære enheder hurtigt og kortvarigt. At vinde indebærer at tage konsekvensen af det, alle har været enige om i årtier: at det er den civile indsats, der afgør tidens krige. Derfor bør militær indsats være en funktion af en civil plan - og ikke omvendt.
Artiklen spørger: Hvad er Vestens tilgang til krig p. t.? Hvilke lektier har vi lært i Irak og Afghanistan? Hvad er dansk forsvars muligheder for at præge og deltage i fremtidens militære operationer?
Juli 2013 - "Danskerne forstår godt at krig er kompliceret"
Interview i Information i forbindelse med tilbagetrækningen fra Afghanistan. Peger på at Danmark fortsat ikke er helt moden som strategisk aktør - fx når vi skal forholde os til krigsfanger og skrøbelige samarbejdslandes korruption og manglende retssikkerhed.
December 2013: Artiklen "Kravet til den næste krig" genoptrykt i ny bog fra RÆSON "I krig og tvivl". (Hvis du kun vil læse min artikel find den under "juni 2013").
11/9-2015: Interview i Sproglaboratoriet på P1 hvordan soldater, tolke og borgere lærer at bygge bro med sprog når de befinder sig i konfliktzoner:
Hvordan kan sproget være et fredsskabende?
Medvirkende: Sprogofficer Julie Sjøqvist, oberstløjtnant Nicolas Veicherts
(Stadig) Tidens bedste citat:
The first, the supreme, the most far-reaching act of judgement that the statesman and commander have to make is to establish…the kind of war on which they are embarking; neither mistaking it for, nor trying to turn it into, something that is alien to its nature."
Clausewitz, On War
28/9-2015:
Reservens ny vilkår. Interview i "RESERVEN" bl.a. om ligeværdigheden ml. linjen og Reserven (s.10-11)
Vinteren 2010-11. Interview i samtænkning.dk "der er ingen vej udenom samtænkning". Gennemgang af hvorfor militær indsats stiller krav om komplementær civil indsats. Artiklen er side 20.
4. juli 2016, Kronik i Kristeligt Dagblad om hvad vi har lært af Afghanistanindsatsen.
Dagbladet hæfter sig ved følgende: Selvom Danmark har ære af flere store byggeprojekter i Afghanistan, skal vi erkende, at der for tiden ikke findes militære eller civile indsatser, hvis afslutning kan defineres fuldt ud. Der bliver ingen sejrsparade over terrorismen og ej heller for demokratiet i Afghanistan.
27. februar 2017, interview i Kongressen.com om krav til officersuddannelsen.
De seneste mange års operationer i Irak og Afghanistan har stillet mange forskellige krav til den rolle, som danske officerer skulle løse. Det strategiske miljø er under forandring i disse år, men betyder det også at opgaverne for danske officerer ændrer sig? Kongressen.com har snakket med chefen for Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, oberst Nicolas Teodors Veicherts om rollen for fremtidens danske officerer.
15. oktober 2018, Artikel i Militært Tidsskrift på krigsvidenskab.dk.

MILITÆR DANNELSE - et nyt gammelt fag på Hærens Officersskole.

Sammen med major Søren Sjøgren stiller jeg spørgsmålet: Hvordan forholder man sig professionelt til det at være officer?

Formålet med artiklen er todelt: (1) Vi vil redegøre for, hvordan vi tænker militær dannelse, hvorfor det er vigtigt og hvordan det forventes udlevet på officersskolen. (2) Vi vil også invitere til diskussion af begrebet militær dannelse.
29. oktober 2018, Artikel i officeren nr. 5, 2018

I august 2015 begyndte det første hold kadetter i alle tre værn på den dengang nye og kortere officersuddannelse – og i marts 2018 udnævnte Hærens Officersskole de første premierløjtnanter på den nye ordning.
Chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas Veicherts, kommenterer her erfaringer samt de justeringer, der allerede er iværksat. Blandt andet den kommende integration af løjtnantsuddannelsen i officersuddannelsen og behovet for empowerment af både stregbefalingsmænd og de nyudnævnte officerer.
Kommentar i Berlingske 21. september 2019
Faldne soldater skal æres for deres offer – ikke andet

"Krig er politik, hvorfor faldne soldater også kan blive til politik. Imidlertid kan de døde ikke tale, hvorfor vi alle skal være varsomme med at bruge deres og familiernes offer som argument for kortere eller længere krige eller større eller mindre forsvarsbudgetter. De faldne skal æres for deres offer – og ikke andet."

Obs! Kommentaren afstedkom kritik fra Forsvarschefen, fordi den kunne læses som et angreb på ytringsfriheden. Det var ikke min intention, og jeg lagde mig fladt ned overfor de, som måtte læse kommentaren i den sammenhæng. Se bl.a. reaktioner i Olfi.
Kommentar i Ræson 24. februar 2022

Oberst Nicolas T. Veicherts om verden efter Putins invasion af Ukraine: Hvor robust er Danmark?

"Jeg ville ønske, at vi talte mere om værdier og krig i Europa – mere om hvem, der er gode og hvem, der er onde. Vi er de gode. Putin og russerne er de onde. NATO og EU er også de gode. I Vesten har særligt Tyskland troet på det gode og fremstår derfor i dag svækket. Mon ikke det ændrer sig nu?"
Kronik i Ræson, 15. april 2021

Oberst Nicolas T. Veicherts: Nu tager vi hjem. Men vi glemmer ikke, hvad danske soldater lærte i Afghanistan

"I Afghanistan har den danske hær kæmpet sine hårdeste slag og tabt det største antal soldater siden 1864. Nu er krigen slut og det kan være fristende at glemme den. Det vil være en fejl."
Hjemmesiden er udtryk for mine egne holdninger til krig og sikkerhed siden jeg blev major i 2004. Enkelte ældre artikler linker ikke længere til det relevante medie. Det får jeg ordnet en dag.
Nicolas T. Veicherts, 5. februar 2023
View Nicolas Teodors Veicherts's profile on LinkedIn
<
>